Zoznam uznesení zo dňa 2. októbra 2003

k návrhu na odvolanie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
k návrhu zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k stanoviskám Slovenskej republiky na Medzivládnej konferencii Európskej únie v rokoch 2003 a 2004
k návrhu na odvolanie Ing. Viktora Béreša z funkcie prednostu Okresného úradu v Skalici a na vymenovanie Ing. Rudolfa Bilku do tejto funkcie
k návrhu Konštituenčnej dohody guvernérov Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky štátov Rakúska, Bieloruska, Belgicka, Českej republiky, Maďarska, Kazachstanu, Luxemburska, Slovenskej republiky, Slovinska a Turecka
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2003