Zoznam uznesení zo dňa 14. októbra 2009

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády Slovenskej republiky Viere Petríkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti SR (tlač 1289)
k návrhu na podpis Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia
k správe o prerokovaní Druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) vo Výbore pre odstránenie diskriminácie žien a o záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády SR pre verejnú správu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o sumách vianočného príspevku v roku 2009
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan SR
k Národnému programu reforiem SR na roky 2008 - 2010 - Implementačná správa 2009
k správe o plnení Akčného programu SR na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu na roky 2001-2008
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2009
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ