Zoznam uznesení zo dňa 30. septembra 2009

k návrhu zákona o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky z 27. marca 2006
k analýze možností a technických predpokladov ukladania dočasne voľných finančných prostriedkov štátnych podnikateľských subjektov v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s.
k návrhu vecných a legislatívnych predpokladov pre realizáciu programu poskytovania pomoci občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy
k návrhu vecných a legislatívnych predpokladov na zabezpečenie zavedenia nového úverového produktu pre mladých manželov so štátnou podporou
k návrhu Memoranda o spolupráci medzi vládou SR a Konfederáciou odborových zväzov SR pri uplatňovaní rodovej rovnosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o správe daní
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach - nové znenie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o sťažnostiach
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
Uznesenie
k projektu zlúčenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s.
k návrhu na odvolanie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a návrh na zvolenie nového podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc a rámcových rozhodnutí
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2009
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2010
k návrhu rozpočtu EXIMBANKY SR na rok 2010
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012
k návrhu na uzavretie Dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom zvýšiť počet hlasov a mieru účasti v Medzinárodnom menovom fonde a Dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom rozšíriť právomoci Medzinárodného menového fondu pri investovaní
k návrhu na zmenu článkov Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj a návrhu na dodatočné pristúpenie Slovenskej republiky k 10. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA
k návrhu na finančné zabezpečenie zvýšenia počtu prijatých uchádzačov na štúdium na vysokej škole v akademickom roku 2009/2010
k návrhu na vymenovanie a odvolanie členov Cenovej rady Slovenskej republiky
k správe o realizácii úloh vyplývajúcich z Dohody medzi vládou SR a vládou Srbskej republiky o vojnových hroboch
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ