Zoznam uznesení zo dňa 4. februára 2004

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 515
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Drgonca na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 517)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov (tlač 516)
k návrhu na uzavretie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov - PECA
k Finančnému memorandu Programu podpory spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti na rok 2003 pre Slovensko
k správe z 23. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Českej republiky a Slovenskej republiky uskutočneného 2. decembra 2003 v Bratislave
k návrhu celkových početných stavov vojakov ozbrojených síl SR a štátnych zamestnancov a zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl SR, počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky a na rozmiestnenie zväzov, zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl SR k 31. decembru 2004
k návrhu aktualizácie Programu štátnej pomoci obnovy bytových domov realizovanej formou poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch
k návrhu na odvolanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR a vymenovanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2004
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 690/2003 a 708/2003 prijatých na 20. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach
k návrhu na určenie platov prednostov krajských stavebných úradov vymenovaných do funkcie dňom 15. januára 2004
k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 31. decembru 2003
k návrhu na vydanie rozhodnutia vlády SR, že stavba Dodávateľský park Trnava PEUGEOT CITROËN je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme a zmenu bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 1267 z 20. novembra 2002 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na určenie platov prednostov krajských pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov, riaditeľov obvodných pozemkových úradov a vedúcich obvodných lesných úradov, vymenovaných do funkcie 15. januára 2004
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 47 z 21. januára 2004
k návrhu postupu privatizácie Slovenských elektrární v etape konečných ponúk a návrhu zmeny uznesenia vlády SR č. 700 z 26. júna 2002