Zoznam uznesení zo dňa 11. júla 2001

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.
k návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja
k návrhu zákona o štátnej štatistike
k návrhu zásad na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
k správe o praktických poznatkoch Fondu ochrany vkladov z konkurzných konaní na majetok bánk
k návrhu reštrukturalizácie a privatizácie Slovenských elektrární, a.s. po oddelení teplární a prenosovej sústavy
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Východoslovenské energetické závody, štátny podnik, Košice
k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Konsolidačnú banku Bratislava, š.p.ú.
k štatútu Národného monitorovacieho výboru
k návrhu na schválenie štatútu Komisie vlády Slovenskej republiky pre radiačné havárie
ku Koncepcii rozvoja leteckej dopravy Slovenskej republiky
k správe o priebehu a výsledkoch 59. zasadnutia Dunajskej komisie, konaného v Budapešti 2. až 10. apríla 2001
k návrhu na organizačno-technické zabezpečenie zriadenia Národného bezpečnostného úradu
k záverečnej správe o príprave a priebehu referenda, vrátane vyčíslenia nákladov na prípravu a vykonanie
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov pre kapitolu Ministerstva školstva SR v II. polroku 2001
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely - 2. časť
k návrhu na zriadenie medzirezortnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky a Európskej únie
k správe z kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2001
k návrhu postupu Fondu detí a mládeže pri odplatnom prevode majetku obchodnej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a.s. so sídlom v Bratislave
k návrh programov kapitoly Ministerstva financií SR na rok 2002
k návrhu rozpočtových programov na rok 2002 – Národný plán zamestnanosti a programy spolufinancované z predvstupového fondu PHARE
k návrhu programov rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR financovaných zo štátneho rozpočtu v roku 2002
k návrhu programov Ministerstva životného prostredia SR
k programu kapitoly Ústavného súdu Slovenskej republiky
k návrhu programu programového rozpočtovania vypracovaného kapitolou Najvyšší súd Slovenskej republiky
k návrhu štátneho rozpočtu podľa programov na rok 2002 za rozpočtové kapitoly Ministerstvo školstva SR a Slovenská akadémia vied
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej výpomoci poľnohospodárskych subjektov poľnohospodárskou technikou
k spôsobu riešenia pohľadávok Východoslovenských energetických závodov š.p., Stredoslovenských energetických závodov š.p. a Slovenských elektrární a.s. voči Železniciam Slovenskej republiky
k správe o plnení aktualizovanej Koncepcie väzenstva v Slovenskej republike - TAJNÉ !