Zoznam uznesení zo dňa 13. decembra 2006

k návrhu na odvolanie členov a na zrušenie štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre informatiku
k návrhu na odškodnenie pozostalých po obetiach banského nešťastia v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a. s., o. z. Baňa Nováky
k Druhej periodickej správe Slovenskej republiky k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
k návrhu na zvýšenie počtu zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme pre Pôdohospodársku platobnú agentúru so sídlom v Bratislave
k návrhu na priznanie odmien prednostom krajských pozemkových úradov, riaditeľom obvodných pozemkových úradov a prednostom krajských lesných úradov za rok 2006
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 621 z 23. júna 2004 k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o účasti cudzincov vo verejnom živote na miestnej úrovni
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 na mesiac január z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na I. polrok 2007
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
k návrhu zákona o zákaze biologických zbraní a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády SR č. 288/2004 Z. z.
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskej charte miestnej samosprávy o rozšírení záväzkov Slovenskej republiky na ďalšie ustanovenia charty
k monitoringu vývoja stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právnych aktov Európskej únie
k žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt D1 Sverepec – Vrtižer
k realokácii finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských úradov životného prostredia za kvalitné plnenie úloh v II. polroku 2006
k realokácii finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
k správe o priebehu a výsledkoch 95. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo od 31. mája 2006 do 16. júna 2006 v Ženeve
k návrh rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2007
k návrhu dodatku Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008
k návrhu Národného plánu implementácie Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 na ceste k spravodlivej spoločnosti a účasti delegácie SR na otváracej konferencii Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 na ceste k spravodlivej spoločnosti
k správe o vývoji zamestnanosti a priemerných mzdách v sektore verejnej správy za I. polrok 2006 a návrhu opatrení na plnenie úlohy C.15 uznesenia vlády SR č. 856/2006
k správe o priebehu a výsledkoch VI. zasadania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci podľa Schémy regionálnej pomoci pre veľké podniky a pomoci na vzdelávanie pre investičné projekty spoločností CRW Slovakia, s. r. o., Sitem Slovakia, spol. s r. o., Visteon Slovakia, s. r. o., Unomedical, s. r. o., SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. a Johnson Controls Lučenec, s. r. o.
k návrhu na vyňatie príspevkovej organizácie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie z uznesenia vlády SR č. 936 z 30. novembra 2005
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8, Bratislava pre Centrum vedecko–technických informácií SR v Bratislave
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2007 a dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2006
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
k návrhu na zvýšenie základného imania Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. peňažným vkladom
k návrhu na ukončenie privatizácie letiskovej spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) a na naloženie s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR na podnikaní tejto spoločnosti s cieľom zabezpečiť vhodné prostredie pre trvalo udržateľný rast leteckej dopravy na Slovensku
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu projektu KIA Motors Slovakia, s. r. o. na rozšírenie výroby automobilov
k správe k prípravnej etape projektu SAMSUNG na vybudovanie závodu na výrobu LCD modulov a jej vplyvoch na verejné financie a informácii o potenciálnych vplyvoch na verejné financie v súvislosti s projektom SAMSUNG na vybudovanie závodu na výrobu LCD modulov
k návrhu transformácie príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany na akciovú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu
k návrhu programu vojenských cvičení v roku 2007 a s tým súvisiaceho vysielania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR