Zoznam uznesení zo dňa 24. augusta 2005

k návrhu zákona o výkone väzby
k návrhu na podpis Dohovoru OSN o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku
k návrhu koncepcie na zvýšenie kvality v oblasti finančného výkazníctva a auditu
k návrhu štatútu Ministerstva financií Slovenskej republiky
k návrhu stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013
k návrhu na účasť a zloženie delegácie SR na 49. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 26. až 30. septembra 2005
k návrhu na účasť delegácie SR na Druhom stretnutí Konferencie členských krajín Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre niektoré nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode, ktorá sa bude konať v Ríme, Taliansko, 26. až 30. septembra 2005
k návrhu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 až 2008
ku koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2010
k správe o činnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2004
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Gemerská vysoká škola v Rožňave
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 1150 zo 6. decembra 2001 k stavu kontrahovania projektov PHARE z Finančného memoranda 1999 k 28. novembru 2001 pre ministra vnútra a ministra financií
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi školstva
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 509 z 23. júla 1996
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu ústavného zákona o použití príjmov z predaja majetku štátu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o správnej farmárskej praxi
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských lesných úradov
k návrhu na vymenovanie prednostu Krajského pozemkového úradu v Trnave a na vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Galante
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 166 z 2. marca 2005 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej 15. júna 1995 v Kyjeve, formou výmeny nót
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža - VYHRADENÉ