Zoznam uznesení zo dňa 6. novembra 2008

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách
k návrhu Národnej tabuľky frekvenčného spektra 2008
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL so sídlom v Štetíne
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2008 a predikcii vývoja do konca roka
k vytvoreniu správy verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo pre ich efektívne využívanie
k návrhu na zrušenie úloh z Plánu práce vlády SR na rok 2007, prijatých uznesením vlády SR č. 55 zo 17. 1. 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 11 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 5. stretnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ženeve, Švajčiarsko, 25. až 27. novembra 2008
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 7. novembra 2008
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z..
k návrhu opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy
k návrhu na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Trebišov, Veľký Krtíš, Bardejov, Dunajská Streda, Senica, Poprad a Trenčín
k analýze Dohovoru o kazetovej munícii a návrhu ďalšieho postupu