Zoznam uznesení zo dňa 15. novembra 2001

k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav so sídlom v Bratislave
k princípom transformácie stredných odborných učilíšť v prospech ich prepojenia na podnikovú sféru hospodárstva vo vzťahu k reforme verejnej správy
k návrhu na organizačno-technické zriadenie Úradu pre štátnu službu SR
k návrhu na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu SR
k návrhu Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia Bohuníc na Slovensku
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november
k návrhu na zvýšenie maximálnych cenových nákladov nájomných bytov a limitov dotácií pre Programy poskytovania dotácií na výstavbu nájomných bytov, poskytovania dotácií na výstavbu technickej vybavenosti a poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť so sídlom v Trenčíne
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Milošom Zemanom v Slovenskej republike 19. a 20. novembra 2001
k návrhu na zabezpečenie plnenia opatrení stanovených v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 (2001) k boju proti terorizmu
k dodatku k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia
k dodatku k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení
k dodatku k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva