Zoznam uznesení zo dňa 29. apríla 2009

k správe o návrhu opatrení vlády vo veci nesúhlasu verejného ochrancu práv s postupom Ústavu pamäti národa
k návrhu spôsobu financovania protidrogovej politiky na nasledujúce obdobie v súlade so stratégiou Európskej únie a Národnou protidrogovou stratégiou na obdobie 2009 - 2012
k návrhu systému podpory financovania podujatia Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 61 z 23. januára 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti obrany
k Programu stability Slovenska na roky 2008 až 2012
k vyhodnoteniu plnenia krátkodobých opatrení Modernizačného programu Slovensko 21
k stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fonduna programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
k návrhu zabezpečenia účasti delegácie Slovenskej republiky na Druhej medzinárodnej konferencii o manažmente chemických látok, Ženeva 11. – 15. mája 2009
k návrhu na transformáciu pobočky Zastupiteľského úradu SR v Belehrade so sídlom v Skopje (Macedónska republika) a pobočky Zastupiteľského úradu SR v Aténach so sídlom v Tirane (Albánska republika) na riadne zastupiteľské úrady SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2009
k správe o rokovaniach Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva financií SR so zástupcami Európskej komisie