Zoznam uznesení zo dňa 16. septembra 2009

k štvrtej národnej správe o implementácii Dohovoru o biologickej diverzite v Slovenskej republike
k návrhu členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej vedeckej organizácii EGI.eu so sídlom v Amsterdame, podľa holandského právneho poriadku, s názvom Európska gridová iniciatíva (European Grid Initiative EGI)
k návrhu koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov
k národnému program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2009 – 2012
ku Generálnemu programu implementácie NAIADES v SR
k návrhu na zrušenie niektorých uznesení vlády SR týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 17. septembra 2009
k návrhu na zmenu Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity