Zoznam uznesení zo dňa 3. júla 2002

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi (tlač 1633)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 (tlač 1529)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov (tlač 1536)
k návrhu legislatívneho zámeru na vypracovanie návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej prevencii
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
k vyhodnoteniu stavu aproximácie práva SR s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie za rok 2001
k modifikácii prílohy III finančných memoránd ISPA s ohľadom na implementáciu nariadenia Rady Európskeho spoločenstva č. 2500/2001
k návrhu na podpis Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a Protokolu o ochrane televíznej produkcie k Európskemu dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva
k správe z 10. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
k správe o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2010 a Akčného plánu rozvoja bývania do roku 2005
k návrhu na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, ktoré vznikli následkom zosuvov pôdy na území Slovenskej republiky
k návrhu na vyňatie NsP Topoľčany, NsP Partizánske a NsP Sobrance zo Zoznamu rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií schváleného uznesením vlády SR č. 364 z 10. apríla 2002 na transformáciu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
k návrhu postupu vlády SR v súvislosti s účasťou medzinárodných pozorovateľov na voľbách do Národnej rady SR
k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2002 a východiskám pre jej ďalší rozvoj
k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky v roku 2002
k návrhu na uzavretie Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na rok 2001 - 2005
k návrhu koncepcie ďalšieho vzdelávania v SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2002
k návrhu na vydanie rozhodnutia o zmene uznesenia vlády SR č. 222 z 11. 3. 1994 k privatizačnému projektu štátneho podniku Chemosvit, Svit, uznesenia vlády SR č. 108 z 8. 2. 1994 k privatizačnému projektu štátneho podniku Banská obchodná spoločnosť, š. p. Prievidza a Slovenské magnezitové závody, š p. Lubeník, uznesenia vlády SR č. 33 z 18. 1. 1994 k privatizačnému projektu Banské stavby, š. p. Prievidza a uznesenia vlády SR č. 785 zo 4. 8. 1994 k rozhodnutiu o privatizácii časti podniku ZDROJ Košice, š. p. odštepný závod 11-05 Poprad
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Partizánske časť, Zdravotné stredisko (budova LSPP), Hrnčírikova ul. č. 1445/7, Partizánske
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik so sídlom v Bratislave, Exnárova 59
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Liptovský Mikuláš, akciová spoločnosť
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 429/1996 o privatizácii podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom Bardejovské Kúpele v znení rozhodnutia prezídia Fondu národného majetku SR č. 702/1996
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje časť B. rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 519/1996 o privatizácii podniku Semenársky štátny majetok, štátny podnik so sídlom v Lučenci v znení rozhodnutia č. 613/1998
k harmonogramu opatrení na ďalší postup transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií bezodplatným prevodom majetku štátu na obce a k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 542 z 13. júna 2001
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje časť A. rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 467/1996 o privatizácii podniku AGROANIM, štátny podnik so sídlom v Prešove v znení rozhodnutia č. 574/1997
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a záväzkov v rámci clearingového platobného systému
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády SR č. 450/2001 Z. z.
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR v rámci projektu Výcvikového strediska pre strednú a východnú Európu pre nižších dôstojníkov
k návrhu riešenia vzťahov medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania ... - VYHRADENÉ !
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o reštrukturalizácii a splatení dlhu Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky voči Slovenskej republike - VYHRADENÉ
k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí za rok 2001 - VYHRADENÉ !