Zoznam uznesení zo dňa 22. marca 2006

k návrhu zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, formou výmeny nót
k návrhu na úhradu výdavkov v súvislosti so snehovou kalamitou na území banskobystrického, nitrianskeho, trnavského a žilinského kraja
k návrhu na bezodplatný prevod vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2006
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
k správe o finančných aspektoch členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a návrhu na zmenu spôsobu úhrady členských príspevkov do medzinárodných organizácií
k návrhu štatútu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v roku 2006 a ďalšie výdavkové tituly