Zoznam uznesení zo dňa 24. marca 2004

k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
k návrhu na ratifikáciu Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu
k návrhu štatútu Rady vlády SR pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami
k pozícii Slovenskej republiky k Lisabonskému procesu
Uznesenie
k návrhu postupu na dosiahnutie súladu niektorých dohôd patriacich do gescie Ministerstva vnútra SR s právnymi predpismi ES/EÚ
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2004
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2004
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a k Protokolom k tomuto Dohovoru
k návrhu na pristúpenie k Dohovoru vypracovanému na základe článku K. 3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie
k Finančnému memorandu Osobitného programu na podporu vyradenia Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V1 z prevádzky a následných opatrení v odvetví energetiky na Slovensku v roku 2003
k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou – Podporný rámcový úver Národného rozvojového plánu
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na ceremoniáli vstupu Slovenskej republiky do NATO vo Washingtone 27. až 30. marca 2004
k návrhu postupu vlády Slovenskej republiky v súvislosti s účasťou medzinárodných pozorovateľov na prezidentských voľbách v SR (apríl 2004)
k návrhu programu osláv vstupu Slovenskej republiky do Organizácie Severoatlantickej zmluvy
k návrhu príspevku rezortu Ministerstva obrany SR na 2. medzinárodnú donorskú konferenciu pre rekonštrukciu Afganistanu