Zoznam uznesení zo dňa 13. marca 2002

k návrhu Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1326)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jaroslava Volfa a Ladislava Orosza na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1308)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne (tlač 1287)
k návrhu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 475/2000 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou
návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu aktualizovaného programu rozvoja bývania v časti „Program poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov“
k návrhu účasti delegácie SR na 6. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite konanej 7. – 19. apríla 2002 v Haagu
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
k národnej správe o stave implementácie NEHAP II v SR
k návrhu projektu rekonštrukcie a modernizácie areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
k návrhu na otvorenie prístupového procesu Slovenskej republiky do programu Európskej únie „MEDIA Plus“
k návrhu na zmenu termínov, gestora a znenia úloh z uznesenia vlády SR číslo 619 z 3. 7. 2001
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002
k návrhu na uvoľnenie rozpočtových prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2002 pre rozpočtovú kapitolu Slovenská akadémia vied na dofinancovanie „Štúdie o ekonomických a sociálnych dopadoch vstupu SR do EÚ – prínosy a riziká“
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2002
k návrhu vydania rozhodnutia, ktorým sa ruší privatizačný projekt podniku ZŤS Moldava š. p. Moldava nad Bodvou, schválený uznesením vlády SR č. 52 z 19. januára 1993
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR č. 593/1996 o privatizácii časti podniku Štátny majetok Partizánske, štátny podnik so sídlom v Partizánskom
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR č. 542/1996 o privatizácii podniku Nákladná automobilová doprava, štátny podnik, Bánovce nad Bebravou
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení privatizačného projektu štátneho podniku TEXICOM, Ružomberok v časti 2.2. rozhodnutia
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 27. 2. 2002
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Európskej rade v Barcelone 14. a 15. marca 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády na rok 2002 schválených Národnou radou SR
k informácii o stave prerokúvania vládneho návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre štátnu službu
k správe o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 2001
k návrhu stanoviska k sporu mesta Tvrdošín a obce Vitanová o príslušnosť „územia Oravice“