Zoznam uznesení zo dňa 18. októbra 2006

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení
k návrhu druhej a tretej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) za obdobie 1998 - 2006
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie vlády SR č. 92/2006 o privatizácii časti majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) so sídlom v Bratislave
k realokácii finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby
k správe o zdravotnom stave obyvateľstva SR
k návrhu na uzavretie Bezpečnostnej dohody medzi vládou SR a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu účasti Slovenskej republiky na 12. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Nairobi, Keňa, 6. až 17. novembra 2006
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra financií
k správe z kontroly plnenia úloh štátnej správy pri implementácii pomoci EÚ a z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády splatných v I. štvrťroku 2006
k návrhu na poverenie člena vlády zúčastňovať sa na rokovaniach Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu na určenie platových náležitostí prednostov krajských školských úradov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Prešove
k návrhu prípravy ponuky vlády SR pre umiestnenie sídla Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť v Slovenskej republike
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2006
k informácii o projekte SAMSUNG na výrobu spotrebnej elektroniky
k správe o harmonograme stiahnutia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky z operácie Iracká sloboda
k návrhu na vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trenčíne
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu, ktorým je Úrad pre verejné obstarávanie a vymenovanie vedúcej služobného úradu, ktorým je Úrad pre verejné obstarávanie