Zoznam uznesení zo dňa 15. novembra 2006

k návrhu poslanca Národnej rady SR Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 80)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 100)
k návrhu poslankyne Národnej rady SR Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 108)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie pobočky zahraničnej vysokej školy – súkromnej vysokej školy s názvom Bankovní institut vysoká škola Praha – SR
k návrhu na aktualizáciu členov a stálych expertov Rady vlády SR pre vedu a techniku
k návrhu na určenie platových náležitostí prednostov krajských školských úradov
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Portugalskej republike 20. a 21. novembra 2006
k informácii o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii
k návrhu na uzavretie Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov z 24. novembra 1983 Slovenskou republikou
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vojnových hroboch
k správe o finančnom zabezpečení inej podpory štátu na rozvoj regiónu Košíc a obce Kechnec v súvislosti s realizáciou významných investícií
k návrhu na použitie majetku štátu podľa § 13 ods. 13 písm. b) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach a riaditeľov Obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach okolí, Košiciach, Rožňave, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi
k návrhu účasti delegácie SR na 4. stretnutí strán Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, Bonn, Nemecko, 20. až 22. novembra 2006
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2006
k návrhu účasti delegácie SR na Ministerskej konferencii Pompidou Group pri Rade Európy v Štrasburgu, Francúzsko, 27. a 28. 11. 2006
k návrhu udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 Slovenskému centru poľnohospodárskeho výskumu Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon o tripartite)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl SR v akcii EÚ na podporu misie Africkej únie AMIS II v Sudáne/Darfúre