Zoznam uznesení zo dňa 20. augusta 2008

k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 86/2005 Z. z. o klasifikácii surového dreva
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 formou výmeny nót
k postupom pre vládny audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na vydanie súhlasu na začatie obstarávania stavieb zaradených do programu 053 Cestná infraštruktúra v roku 2008
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Nórskom kráľovstve 12. septembra 2008
k návrhu účasti delegácie SR na 63. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie
k návrhu na účasť delegácie SR na 52. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 29. septembra až 4. októbra 2008
k návrhu zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008
k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Nk návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (zákon o energetickej efektívnosti)
k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti obrany v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti so zavedením meny euro
k návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja
k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 155/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
k správe o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. júlu 2008
k správe o konštrukcii životného minima
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom v Českej republike 21. 8. 2008
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2008
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky
k správe o rokovaniach o zmene centrálnej parity a obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením o zmene centrálnej parity
k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na zabezpečenie rozvozu euromeny v Slovenskej republike - Vyhradené