Zoznam uznesení zo dňa 26. marca 2003

k dodatku návrhu na uzavretie Zmluvy medzi SR a Poľskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej a železničnej doprave
k návrhu Ročnej finančnej dohody 2002 pre program SAPARD
k správe o realizácii predreferendovej kampane o vstupe SR do Európskej únie
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1339 z 11. decembra 2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – VII. časť
k návrhu na zrušenie úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z.
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského hraničného vybavovacieho miesta na území Českej republiky na cestnom hraničnom priechode Drietoma – Starý Hrozenkov a na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení českého hraničného vybavovacieho miesta na území Slovenskej republiky na cestnom hraničnom priechode Makov – Bílá-Bumbálka
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1328/2002 k 7. marcu 2003
k návrhu na personálne obsadenie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na slávnostnom podpise Zmluvy o pristúpení k Európskej únii a na zasadnutí Európskej konferencie v Aténach 16. a 17. apríla 2003
k návrhu Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 3
k informácii o príprave Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Honduraskej republiky, ktorí vstupujú na územie SR
k správe o stave plnenia záväzkov vyplývajúcich z negociačných rokovaní s EK a ďalší postup implementácie environmentálneho acquis v rámci kapitoly 22 ŽP
k správe o činnosti Antidopingového výboru SR a Dodatkovému protokolu Dohovoru proti dopingu Rady Európy
k návrhu na prijatie úspešných športovcov v roku 2002 predsedom vlády SR
k zmene kritérií na realizáciu Programu pomoci de minimis na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 379 z 26. mája 1998 k informácii o prevzatých štátnych zárukách za bankové úvery vrátane z nich vyplývajúcich možných rizík
k návrhu na zrušenie bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 146 z 13. februára 2002 k návrhu plánu obmien a zámien komodít hmotných rezerv na rok 2002
k návrhu na schválenie počtu štátnozamestnaneckých miest strategického významu na rok 2003
k návrhu na odsúhlasenie nákladov na prenájom lietadla TU 154M na oficiálnu zahraničnú cestu predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu do Ruskej federácie 7. až 9. apríla 2003
k návrhu na použitie prostriedkov z nerozpočtovaných prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2002, získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva SR
k návrhu na vymenovanie vyjednávačov a signatárov kolektívnej dohody na rok 2004 v zmysle zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov