Zoznam uznesení zo dňa 8. januára 2003

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z. z.
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach
k Finančnému memorandu Programu cezhraničnej spolupráce Phare medzi Slovenskou republikou a Poľskom pre rok 2002
k Finančnému memorandu Programu cezhraničnej spolupráce Phare medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre rok 2002
k Finančnému memorandu Programu cezhraničnej spolupráce Phare medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pre rok 2002
k návrhu Finančného memoranda Národného programu Phare 2002
k návrhu na zvýšenie cien za nájom bytov
k návrhu kandidáta za člena Dozornej rady Fondu detí a mládeže
k návrhu na odvolanie a voľbu viceprezidenta prezídia a členov prezídia Fondu národného majetku SR
k návrhu na doplnenie zoznamu príspevkových organizácií navrhnutých na ich premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k správe o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR
k návrhu na zrušenie, zmenu gestora, zmenu znenia a zmenu termínu úloh z uznesení vlády SR za Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 2002
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2003
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 7 z 10. januára 2001 a na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže
k návrhu zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na rok 2003
k návrhu zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2003
k návrhu Zmluvy o investičnej spolupráci medzi Slovenskou republikou, mestom Trnava a PSA Peugeot Citroën, návrhu predpokladaných podporných opatrení na podporu významnej investície do automobilového priemyslu a návrhu financovania etapy č. II prípravy a realizácie významnej investície v regióne Trnava - Juh - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na prijatie uznesenia Národnej rady SR o vyhlásení referenda o vstupe SR do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (tlač 120)
k programovému... - DÔVERNÉ