Zoznam uznesení zo dňa 10. decembra 2003

k návrhu zákona o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva colný sadzobník
k návrhu doložky prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu doložky prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k správe o doterajšej realizácii Informačných aktivít vlády SR pre obyvateľov SR pred vstupom do EÚ vrátane ďalšieho postupu a nástrojov realizácie
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o výstavbe nového cestného prepojenia a hraničného mosta cez rieku Poprad v priestore obcí Mníšek nad Popradom a Piwniczna
k návrhu na dislokáciu špecializovanej miestnej štátnej správy
k správe o realizácii štátnej rodinnej politiky za rok 2002
k analýze akvizičnej činnosti v oblasti múzeí, galérií a knižníc
k návrhu na určenie odmeny predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov a splnomocnencom vlády za II. polrok 2003
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2003
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jirka Malchárka a Vlastimila Ondrejku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 462)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 448)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov (tlač 457)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov (tlač 458)
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Mongolskej republike
k návrhu na zmenu použitia majetku Fondu národného majetku SR
k návrhu na zníženie limitu počtu zamestnancov v roku 2003 vrátane zníženia štátnozamestnaneckých miest Ministerstva financií SR
k postupu riešenia finančných vzťahov medzi Železnicami SR a štátom a medzi Železničnou spoločnosťou, a. s. a štátom
k návrhu zásad spolupráce riadiacich orgánov a finančných inštitúcií pri spolufinancovaní projektov podporovaných zo štrukturálnych operácií
k návrhu zmeny uznesenia na využitie kmitočtového spektra pre obdobie krízových situácií
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite Európskej únie a medzivládnej konferencii v Bruseli 12. a 13. decembra 2003
k návrhu na zrušenie úloh č. 7 a 8 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 a na zmenu gestora a termínu úlohy C.33 uznesenia vlády SR č. 278 z 23. apríla 2003
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 113 z 13. februára 2003 k návrhu na odkúpenie 10 % akcií spoločnosti Paroplynový cyklus, a. s. od Slovenských elektrární, a. s.
k návrhu na zníženie počtu systemizovaných štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade – Ministerstvo hospodárstva SR
k návrhu na určenie odmeny generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR za II. polrok 2003
k návrhu na zníženie limitu počtu zamestnancov v roku 2003 vrátane zníženia štátnozamestnaneckých miest Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na uzavretie Dohody o objekte medzi Organizáciou pre zákaz chemických zbraní a vládou Slovenskej republiky ohľadom inšpekcií na mieste v objekte zoznamu 1 na ochranné účely VÚ 1039, Zemianske Kostoľany
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania - VYHRADENÉ