Zoznam uznesení zo dňa 11. júna 2008

k návrhu zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu Akčného plánu Národného lesníckeho programu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Galante
k návrhu vyhodnotenia pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2007 s výhľadom na roky 2008 - 2010
k návrhu na zmenu mandátu, zmenu počtov príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a na ukončenie pôsobenia zdravotníckeho tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane
k návrhu Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k správe o plnení Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008
k návrhu účasti delegácie SR na 2. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, 17. až 19. júna 2008, Bukurešť, Rumunsko
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Medzinárodnej dohode o tropickom dreve z roku 2006
k Monitoringu vývoja stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právnych aktov Európskej únie
k návrhu súhrnnej správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2007
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2008
k návrhu na viazanie výdavkov kapitol v roku 2008 na dofinancovanie výstavby preložky štátnej cesty II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná
k návrhu podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 19. a 20. júna 2008
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru
k správe o plánovaných organizačných zmenách v rezorte zdravotníctva vrátane Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ