Zoznam uznesení zo dňa 8. marca 2006

k správe o napĺňaní Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, jej akčných plánov a Národného programu reforiem SR
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR v roku 2005
k návrhu na zníženie limitu počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov a výdavkov na mzdy a platy v rozpočtovej kapitole Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v roku 2006
k návrhu na zmeny personálneho obsadenia v Rade vlády SR pre informatiku
k návrhu Programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizáciu vedy
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola ekonomických štúdií AMOS
k analýze vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrhu na ďalšie riešenie
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2006
k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky v sume najmenej 1 mld EUR v zahraničí za účelom krytia splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2006
k návrhu postupu pri zjednotení výberu daní a odvodov
k návrhu financovania regionálneho rozvoja obcí Nededza, Gbeľany, Teplička nad Váhom, Mojš a Krasňany
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vedenej predsedom vlády Tonym Blairom v Slovenskej republike 9. a 10. marca 2006
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR, vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, v Spojených štátoch amerických 11. až 14. marca 2006
k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska
k správe o príčinách a problémoch s uzatváraním zmlúv medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti