Zoznam uznesení zo dňa 9. mája 2002

k dodatku k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o leteckých dopravných službách
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – III. časť
k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2001
k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. štvrťrok 2002
k správe o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. polrok 2001
k návrhu zámeru projektu Vážskej vodnej cesty
k návrhu na zvýšenie finančných prostriedkov na rok 2002 pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, potrebných na realizáciu opatrení Akčného plánu boja proti terorizmu EÚ a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373
k návrhu na určenie koordinátora k Svetovému zasadnutiu o informačnej spoločnosti
k návrhu koncepcie k niektorým aspektom štátnej služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Banskobystrická dopravná spoločnosť, a. s.
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a. s. so sídlom v Nových Zámkoch
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR č. 582/1996 o privatizácii priamym predajom majetku podniku DYHÁREŇ, štátny podnik Bánovce nad Bebravou
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje uznesenie vlády SR č. 230/1994 o zmene schváleného privatizačného projektu majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti VSŽ, a. s. Košice
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Prešov, akciová spoločnosť so sídlom v Prešove
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť, akciová spoločnosť
k správe o zabezpečení vypracovania Štúdie pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach SR
Nk návrhu na zmenu určenia orgánov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961
k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov z 12. februára 1999
k rámcovému vymedzeniu kompetencií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaceho orgánu a Ministerstva školstva SR a Národného úradu práce ako implementačných jednotiek pre realizáciu sektorového operačného programu Ľudské zdroje
k návrhu na doplnenie členov Rady vlády SR pre verejnú správu
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísanej v Bagdade 21. apríla 1982
k návrhu Druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
k návrhu na zrušenie bodu III. písmena a) prílohy k uzneseniu vlády SR číslo 214/2001, týkajúceho sa ratifikácie Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 328 zo dňa 11. apríla 2001 k návrhu úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001 v súvislosti so zriadením koordinačnej jednotky pre čerpanie úveru Svetovej banky na Projekt správy sociálnych dávokvej banky na Projekt správy sociálnych dávok
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 344 z 19. 4. 2001 k návrhu na schválenie žiadosti vlády SR o poskytnutie pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na realizáciu projektu Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2001
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2001
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2002
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci