Zoznam uznesení zo dňa 20. mája 2009

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1085)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc
k návrhu na ratifikáciu Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
k Národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2009
k návrhu Rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho výstavby
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2009
k monitoringu vývoja stanovísk SR k návrhom právnych aktov Európskej únie
k návrhu vládneho programu zatepľovania
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na vyslovenie súhlasu Slovenskej republiky s predbežným vykonávaním vybraných ustanovení Protokolu č. 14 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd