Zoznam uznesení zo dňa 10. januára 2002

k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o životnom partnerstve) (tlač 1218)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Bardejov (tlač 1250)
k návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
k návrhu zákona o obrane Slovenskej republiky
k návrhu zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky
k návrhu zákona o brannej povinnosti
k návrhu na zmenu gestora, termínov plnenia a doplnenia úloh v uzneseniach vlády SR č. 486 z 30. mája 2001 a č. 729 z 15. augusta 2001
k návrhu na zrušenie úlohy C.5. uznesenia vlády SR číslo 80/1998
k návrhu Vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o riešení finančnej situácie mesta Košice
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
k správe o stave ústavnosti v Slovenskej republike
k prehľadu vývoja rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou a celkovej príprave Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie na rok 2002
k návrhu Etického kódexu finančného kontrolóra
k správe o príprave zavedenia štrukturálnych fondov Európskej únie na Ministerstve financií SR za rok 2001
k návrhu štatútu Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami a na odvolanie členov tejto Licenčnej komisie
k zhodnoteniu účinnosti systému na ochranu spotrebiteľa v SR z pohľadu kapitoly č. 23 – ochrana spotrebiteľov a zdravia a Zásady spotrebiteľskej politiky do roku 2003
k návrhu aktivít Slovenskej republiky ako predsedajúcej krajiny Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA) v roku 2002
k správe z 19. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 2. novembra 2001 v Bratislave
k návrhu programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2002
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 2001
k návrhu aktualizácie Národnej stratégie ISPA, sektor dopravy
k návrhu na ratifikáciu Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy
k vyhodnoteniu plnenia opatrení aktualizovaného Národného akčného plánu pre povodie Dunaja
k návrhu na zabezpečenie prezentácie medzinárodnej výstavy Stred Európy okolo roku 1000 v Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie úloh vyplývajúcich z Plánu práce vlády SR na rok 2001
návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2001
k návrhu na zrušenie úlohy Zriadenie štátnej pokladnice, termínovanej na mesiac december z Plánu práce vlády SR na rok 2001
k návrhu na zmenu gestorstva a termínu plnenia úlohy v bode D.3. uznesenia vlády SR č. 979/2001 k návrhu odpovede vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. až 18. októbra 2000
k správe o priebehu a výsledkoch 5. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni ministrov zahraničných vecí (Brusel, 11. december 2001), zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a návrh ďalších krokov - NEZVEREJŇOVAŤ !
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v III. štvrťroku 2001, so zameraním na kontrolu použitia a zúčtovania finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády SR
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v zneni neskoršich predpisov
k správe o stave a priebehu rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou v kapitole Slobodný pohyb osôb
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2002
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti výpravy Slovenskej republiky na XIX. zimných olympijských hrách a VIII. zimných paralympijských hrách v Salt Lake City
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na riešenie vyrovnaného hospodárenia Slovenského rozhlasu v roku 2001
k návrhu na vyplatenie mimoriadnych odmien zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií
k návrhu koncepcie reformy systému obrany štátu - Dôverné