Zoznam uznesení zo dňa 2. mája 2007

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SRč. 267/2007 a 309/2007 prijatých na 8. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Uznesenie
k návrhu na vyslovenie súhlasu s Dodatkom k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov
k správe o stave plnenia úloh Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2006 a aktualizácii úloh akčného plánu v ďalších rokoch
k analýze administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013
k návrhu priebežného vyhodnotenia plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike za rok 2006
k návrhu Národného programu kontroly tabaku
k návrhu účasti a smernice delegácie SR na 60. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 14. až 23. mája 2007 v Ženeve
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 96. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 30. mája 2007 až 15. júna 2007 v Ženeve
k návrhu na účasť delegácie SR na 15. svetovom meteorologickom kongrese v Ženeve 7. - 25. mája 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu zákona o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov tretích krajín
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Ruskej federácii 3. a 4. mája 2007
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Rakúskej republike 8. mája 2007
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Poľskej republiky vedenej predsedom vlády Poľskej republiky Jaroslawom Kaczyńskim v Slovenskej republike 11. mája 2007
k návrhu úpravy návrhu Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013 v nadväznosti na pripomienky EK a rokovania s EK
k návrhu na oficiálnu účasť Slovenskej republiky na výstave EXPO Zaragoza 2008
k návrhu priebežného vyhodnotenia plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2006
k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu a verejnú správu SR v rezorte geodézie, kartografie a katastra
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2007
k návrhu na vymenovanie troch členov Súdnej rady SR vládou Slovenskej republiky