Zoznam uznesení zo dňa 21. januára 2004

k návrhu smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany
k pravidlám na využívanie globálnej rezervy na štrukturálne operácie
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády Pamiatkovému úradu SR formou výmeny osobných nót
k návrhu Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčného plánu
k návrhu pozície Slovenskej republiky k budúcnosti regionálnej politiky EÚ po roku 2006
k návrhu aktualizácie Programu rozvoja bývania v časti Podprogram poskytovania dotácií na obstarávanie nájomných bytov a Podprogram poskytovania dotácií na prípravu územia a na výstavbu technickej vybavenosti
k stratégii pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v SR
k účasti delegácie SR na siedmom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa bude konať 9. až 20. februára 2004 a 27. februára 2004 v Kuala Lumpure, Malajzia a na prvom stretnutí zmluvných strán Protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa bude konať 23. až 27. februára 2004 v Kuala Lumpure, Malajzia
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2004
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely
k návrhu nariadenia vlády SR o chránených zónach
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka
k návrhu nariadenia vlády SR na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového
k návrhu rámcovej pozície SR k finančnej perspektíve EÚ po roku 2006 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k zásadám vydávania Vestníka vlády SR
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 514)
k správe o Projekte procesného auditu vykonaného na Ministerstve financií SR
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach z 29. októbra 1992, v znení Zmluvy z 18. augusta 1997
k návrhu na poverenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny vykonávaním právnych úkonov v súvislosti s vymenovaním členov Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne
k informácii o zabezpečení predaja 100 % akcií spoločnosti Paroplynový cyklus, a. s. Bratislava