Zoznam uznesení zo dňa 12. marca 2003

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 162)
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) (tlač 159)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj a o zmene a doplnení nariadenia vlády SR č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 679/2002 Z. z.
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2003
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Dozorného výboru Úradu pre finančný trh
k návrhu Národného rozvojového plánu
k návrhu Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2
k návrhu aktualizácie programu obstarávania služobných bytov pre zamestnancov štátnej správy
k návrhu na zmenu gestora a termínu úlohy C.4 z uznesenia vlády SR č. 980 zo 4. septembra 2002
k návrhu na zmenu bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 341 z 3. 4. 2002 k návrhu na pridelenie nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných v roku 2001 v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z oblasti výkonu kontrolnej činnosti vyplývajúcich z uznesení vlády SR pre ministra vnútra
Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády SR za MDPT SR
k návrhu na zrušenie a zmenu znenia niektorých úloh schválených uzneseniami vlády SR v rokoch 1997 až 2002
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 na mesiac február z Plánu práce vlády SR na rok 2003
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 110 z 13. februára 2003 k správe o priebežnom plnení bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 678/2002, týkajúcej sa budovania riadiacich orgánov pre Rámec podpory Spoločenstva, pre Regionálny operačný program Slovenská republika, pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2 a pre Kohézny fond (k 31. 12. 2002) a plnení prioritnej úlohy vlády SR č. 21.6, schválenej uznesením vlády SR č. 1328/2002
k návrhu na vymenovanie člena rady Protimonopolného úradu SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2003
k návrhu na predloženie pasportizácie majetku štátu ako podkladu pre rozhodovanie o ďalšom postupe privatizácie
k návrhu na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o investičnej spolupráci medzi Slovenskou republikou, mestom Trnava a PSA Peugeot Citroën
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 158)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov SR pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
k obsahovému zameraniu a organizačnému zabezpečeniu Predvstupového ekonomického programu SR v roku 2003
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na schválenie doplnku zoznamu štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat na rok 2003
k návrhu na odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby
Zámer zriadenia Univerzity J. Selyeho v Komárne - nové znenie
k správe ... - Vyhradené