Zoznam uznesení zo dňa 5. marca 2008

k návrhu zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon)
k návrhu zákona o ukončení niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení niektorých predpisov
k návrhu na vymenovanie člena Rady banky Exportno-importnej banky SR
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR pre mesto Brezno na výstavbu viacúčelovej športovej haly
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenejpredsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficomna zasadnutí Európskej rady v Bruseli 13. a 14. marca 2008
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2008
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na XII. Konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) 20. až 25. apríla 2008 v Accre, Ghana
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v rámci projektu Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (International Staff Officers´ Course)
k zameraniu zahraničnej politiky SR na rok 2008
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR v roku 2007