Zoznam uznesení zo dňa 28. mája 2008

k návrhu na vyslovenie súhlasu s odporúčaním Rady pre colnú spoluprácu týkajúcim sa zmeny a doplnenia Dohovoru o zriadení Rady pre colnú spoluprácu
k návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2007
k správe o stave realizácie Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva k 31. 12. 2007
ku koncepcii organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015
k správe o plnení úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2006 - 2007
k návrhu na poskytnutie rozpočtových prostriedkov Ministerstva kultúry SR s účelovým určením pre Slovenskú televíziu na programové zabezpečenie športového vysielania a uskutočňovanie prenosov a záznamov zo spoločensky významných udalostí športového zamerania v programovej službe Slovenskej televízie v roku 2008
k návrhu šiestej, siedmej a ôsmej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Bosne a Hercegovine 2. júna 2008
k ročnej správe o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 2007
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zmeny Listiny špecifických záväzkov SR za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe SR do EÚ
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosť Baňa Čáry, a. s. na sprístupnenie zásob lignitu
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR pre Štatistický úrad SR na zabezpečenie prieskumov verejnej mienky v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 290/2008 a Úrad vlády SR na národný príspevok na program INTERACT I v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 283/2008
k návrhu postupu riešenia súvisiaceho s problematikou deregulácie cien nájmu bytov a na zrušenie úlohy B.5 z uznesenia vlády SR č. 636 z 24. augusta 2005
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2008
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovaných v režime utajovanom za rok 2007