Zoznam uznesení zo dňa 14. januára 2009

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonovdpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o právnej ochrane odrôd rastlín
k návrhu legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády SRč. 189/2008 Z. z.
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009
k správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie (2008)
k návrhu aktualizácie uznesenia vlády SR č. 798/2007 k zosúladeniu príspevkov Slovenskej republiky do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ
k návrhu na vyslanie vrtuľníkovej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine
k návrhu stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v Slovenskej republike
k návrhu Programu podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov -Národný systém dopravných informácií
k analýze súčasného stavu účasti regiónov na správe letísk a návrh efektívnejšieho riešenia
k návrhu na uzavretie dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Populačným fondom OSN (UNFPA) o zriadení Regionálneho úradu UNFPA pre východnú Európu a Strednú Áziu v Bratislave
k návrhu aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky
k návrhu na schválenie Memoranda o porozumení medzi Organizáciou Spojených národov a vládou Slovenskej republiky ako príspevok k mierovým silám Organizácie Spojených národov na Cypre (UNFICYP) a návrhu na podpis jeho dodatkov a vykonávacích dokumentov
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s použitím štátnych finančných aktív na úhradu výdavkov v nadväznosti na rozsudok Najvyššieho súdu SR v právnej veci porušenia cenovej disciplíny spoločnosťou Slovnaft, a. s.
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských školských úradov
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2009
k návrhu na zmenu štatútu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2008 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2009
k návrhu kandidáta Slovenskej republiky na sudcu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k správe o krízových scenároch a možných nástrojoch ich riešenia - VYHRADENÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky - VYHRADENÉ