Zoznam uznesení zo dňa 4. septembra 2002

k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. polrok 2002
k návrhu obsahového a organizačného zabezpečenia vypracovania Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2
k správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2002
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 2002
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2002
k návrhu zabezpečenia prostriedkov individuálnej ochrany (nepriestrelných viest a balistických potrieb) pre zabezpečenie činností špeciálnych útvarov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva financií SR z prostriedkov čiastočného zníženia zadlženosti Ruskej federácie voči SR
k návrhu na odvolanie PaedDr. Reného Bílika, CSc. z funkcie prednostu Okresného úradu v Pezinku na základe vlastnej žiadosti
k návrhu harmonogramu vypracovania Spoločného memoranda o začleňovaní SR do Európskej sociálnej stratégie
k návrhu národného programu zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
k návrhu komentára vlády SR k následným informáciám Konfederácie odborových zväzov SR a Odborového združenia železničiarov, ktoré podali vo forme vyhlásenia z 20. mája 2002 na podporu ich sťažnosti adresovanej Medzinárodnému úradu práce do Ženevy vo veci obmedzenia práva na štrajk (prípad č. 2094)
k návrhu na vypovedanie Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, (Praha 31. máj 1968) a Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, (Praha 20. marec 1989)
k návrhu na zrušenie úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 9 z 12. januára 2000 k návrhu na zvýšenie účinnosti spoplatnenia užívateľov diaľnic
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci december zaradenej v prílohe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 473 z 9. mája 2002
k návrhu na zmenu termínu úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 318 z 27. 3. 2002 a zrušenie úlohy C.39 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. 8. 2000, úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 a úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002
k návrhu účasti delegácie SR na 7. zasadaní Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov a na 2. stretnutí zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroazijských druhov vodného sťahovavého vtáctva
k návrhu účasti SR na 2. valnom zhromaždení Globálneho fondu pre životné prostredie v Pekingu, 16. až 18. októbra 2002
k návrhu účasti SR na 8. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v New Delhi, 23. októbra až 1. novembra 2002
k návrhu účasti delegácie SR na 46. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 16. až 20. septembra 2002
k návrhu na zvýšenie základného imania a návrh na zmenu Stanov Exportno-importnej banky SR
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v I. štvrťroku 2002, so zameraním na uznesenia vlády SR, týkajúce sa riešenia nedostatkov v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR v nadväznosti na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády SR č. 122/2002 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla
k návrhu nariadenia vlády SR o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu
k vyhodnoteniu výsledkov pilotných projektov, návrhu na vykonanie legislatívno-regulačných úprav podporujúcich spoločné obstarávanieviacerých obstarávateľov a návrhu realizačného plánu ďalšieho postupu pri uplatňovaní spoločného obstarávania viacerých obstarávateľov
k správe o pripravenosti SR na členstvo v EÚ za obdobie jún – august 2002
k správe o realizácii programu Phare v Slovenskej republike v roku 2001
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 30. augustu 2002
k monitoru napĺňania administratívnych kapacít schválených uznesením vlády SR č. 702 z 18. júla 2001 k 1. júlu 2002
k správe o Projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2002 pre projekt Príprava Národného fondu a implementačných agentúr pre zavedenie systému rozšírenej decentralizácie (EDIS)
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2001 pre projekt Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v Martine a v regióne Dolný Turiec
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Odborná pomoc pre Ministerstvo životného prostredia SR pre prípravu investičných projektov vo vodnom hospodárstve
k správe o povodniach na vodných tokoch v SR v roku 2002 s návrhom na rozpočtové krytie nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a niektorých spôsobených škôd
k návrhu na vymenovanie člena Súdnej rady SR vládou SR
k návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 714 z 18. júla 2001 a č. 1017 z 24. októbra 2001
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2002
k návrhu nariadenia vlády SR o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe
k návrhu Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (RNP PRENAME) na rok 2003
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Luxemburského veľkovojvodstva Jeanom Claudom Junckerom v SR 9. až 11. septembra 2002
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže do hodnosti generál
k návrhu na udelenie hlavnej ceny XXIX. Medzinárodného festivalu odborných filmov, televíznych programov a videoprogramov EKOTOPFILM 2002
k návrhu na doplnenie použitia majetku Fondu národného majetku SR v prospech miest a obcí ako náhrady za vybudované plynárenské zariadenia a návrhu zmeny uznesenia vlády SR č. 446 z 25. apríla 2002
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2002
k založeniu regionálneho Centra pre jadrovú bezpečnosť v SR
k plánu implementácie systému INTRASTAT-SK
k návrhu nariadenia vlády SR o pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a pamiatkovej rezervácii Kremnica
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 239 z 23. mája 1990 k návrhu na rozšírenie hraníc mestskej pamiatkovej rezervácie v Kremnici
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Odborná pomoc pre identifikáciu spaľovní nebezpečného odpadu a príprava projektu pre financovanie z ISPA
k správe o situácii v Slovenských lodeniciach Komárno, a. s. Bratislava vrátane návrhu na riešenie
k návrhu na poskytnutie podpory na zriadenie Priemyselného parku Devínska Nová Ves
k návrhu štátnych programov výskumu a vývoja s návrhom harmonogramu ich realizácie a finančného zabezpečenia v roku 2002 s výhľadom finančného zabezpečenia od roku 2003 do roku 2006 a definovaním ich cieľových parametrov s výhľadom do roku 2010
k informatívnej správe o výsledkoch výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa TASR - Slovakia
k správe o krízovej situácii v Matici slovenskej a návrhu na jej riešenie
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 882 zo 14. augusta 2002 k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov SR
k návrhu na zvýšenie limitu výdavkov kapitoly Úradu priemyselného vlastníctva SR na rok 2002 z dôvodu prekročenia príjmov za činnosti spojené s medzinárodnými ochrannými známkami
k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov na činnosť Kancelárie Súdnej rady SR v roku 2002
k návrhu štatútu ústredného krízového štábu
k návrhu na zvýšenie finančných prostriedkov na krytie výdavkov spojených s prípravou, technickým zabezpečením a vykonaním volieb do Národnej rady SR v roku 2002
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísanej v Aténach 22. októbra 1980
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za dlhopisy SE, a. s., ktoré budú využité na splácanie úverov - Nesprístupňovať !
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za Slovenské lodenice Komárno, a. s. za úvery v sume 23 016 600 EUR, do výšky 30 % z poskytnutých úverov v prospech Exportno-importnej banky SR, v rámci projektu reštrukturalizácie spoločnosti
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 4 mil. Sk z rezervy vlády SR pre rozpočtovú kapitolu Ústavný súd SR na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie v súvislosti s rekonštrukciou budovy Jiskrových kasární v Košiciach ako sídla Ústavného súdu SR v roku 2002
k návrhu na zvýšenie finančných prostriedkov v sume 2 mil. Sk pre rozpočtovú kapitolu Kancelária prezidenta SR na krytie nevyhnutných výdavkov v roku 2002
k návrhu Multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu a verejnú správu SR
k dlhodobému plánu rozvoja obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky na roky 2003 až 2010 - Dôverné !
k návrhu na úpravu úloh technického rozvoja zbrojnej povahy schválených uznesením vlády SR č. 45/2000 a uznesením vlády SR č. 882/2001- Dôverné !
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania ...- Vyhradené !
Rozvoj mikroregiónu Košického samosprávneho kraja - Vyhradené !