Zoznam uznesení zo dňa 1. októbra 2008

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu systému riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013
k návrhu na začatie obstarávania stavby Bratislava, Saratovská 22, rekonštrukcia ubytovne
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na obce
k rozvoju verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Malé Kosihy a Ipolytölgyes formou výmeny nót
k návrhu na úpravu Programu štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery
k správe o realizácii Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života za roky 2006 - 2007
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 147/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 146/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
k návrhu na uzavretie Administratívnej dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky s cieľom vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym občanom tretej krajiny v jednom z členských štátov
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu stratégie nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na poskytnutie odmien prednostom krajských stavebných úradov za I. polrok 2008
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Považskej Bystrici a v Bardejove
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na zriadenie sídla Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadného a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - dôverné
k správe ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o stave dopravnej infraštruktúry - vyhradené