Zoznam uznesení zo dňa 25. februára 2009

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú analytické normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické normy a protokoly vzťahujúce sa na dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania vykonávaného na účely registrácie liekov
ku koncepcii ďalšieho pôsobenia niektorých akciových spoločností a štátneho podniku v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2009 – 2014
k návrhu na vklad štátnych finančných aktív do základného imania Exportno-importnej banky SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a výborom ministrov Albánskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na uzavretie Dohovoru o centralizovanom colnom konaní týkajúceho sa pridelených vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvádzaní tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2009
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 1. marca 2009
k správe o aktuálnych otázkach implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu