Zoznam uznesení zo dňa 27. júna 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
k návrhu nariadenia vlády SR o označovaní výrobkov cenami
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov
k návrhu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike
k správe o realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v Slovenskej republike v roku 2006
k Národnému lesníckemu programu
k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o spolupráci v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47b ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu pravidiel diplomatického protokolu v Slovenskej republike
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostom krajských stavebných úradov
k návrhu na zmenu a zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
k návrhu na zrušenie úlohy č. 33 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007
k návrhu plánu kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2008
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlíne
k návrhu na zriadenie Výskumného a vzdelávacieho centra pre zdravú krajinu a ekosystémy Univerzity Spojených národov v Slovenskej republike
k návrhu na bezodplatný prevod celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Fond národného majetku SR
k návrhu proexportnej politiky Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013
k návrhu Operačného programu pre program INTERACT II v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47c ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004 v znení uznesení vlády SR č. 1245/2004, č. 320/2005, č. 283/2006 a č. 793/2006
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských úradov životného prostredia na základe nariadenia vlády SR č. 237/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských úradov životného prostredia za kvalitné plnenie služobných úloh v I. polroku 2007
k návrhu na poskytnutie odmien prednostom krajských školských úradov v I. polroku 2007
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2007
k návrhu ďalšieho postupu Slovenskej republiky v súvislosti s rozhodnutím Komisie ES zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením 10 nových členských štátov
k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov na roky 2007 – 2010 vyplývajúcich z rozhodnutia Komisie z 04/V/2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska