Zoznam uznesení zo dňa 5. júna 2002

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády SR č. 188/2000 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske komodity na účely zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády SR č. 189/2000 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády SR č. 149/2002 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení nariadenia vlády SR č. 159/2002 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády SR č. 148/2002 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
k návrhu stratégie prístupového procesu v kapitole 29 – Finančné a rozpočtové ustanovenia so zameraním na vlastné zdroje Európskych spoločenstiev
k návrhu metodiky obranného plánovania SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie
k návrhu na ratifikáciu zmien článkov VI a XIV A. Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, schválených 43. Generálnou konferenciou MAAE
k návrhu na vysporiadanie pohľadávok SR voči RF formou realizácie investičných projektov MZV SR v Ruskej federácii v roku 2002 a informácia o priebehu realizácie investičných projektov z doteraz uvoľnených prostriedkov časti zadlženosti RF voči SR v roku 2001
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k trom programom spoločenstva v sektore sociálna politika a zamestnanosť formou podpísania troch memoránd porozumenia
k návrhu koncepčného riešenia problémov v oblasti sociálnych služieb pri starostlivosti o občanov s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb
k návrhu kvantifikácie finančných prostriedkov v podmienkach rezortu Ministerstva vnútra SR na realizáciu navrhovaných opatrení uvedených v Odpovedi vlády SR na Správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej v dňoch 9. – 18. októbra 2000
k návrhu kvantifikácie finančných prostriedkov v podmienkach rezortu Ministerstva spravodlivosti SR - Zboru väzenskej a justičnej stráže - na realizáciu navrhovaných opatrení uvedených v Odpovedi vlády SR na Správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej v dňoch 9. - 18. októbra 2000
k návrhu na zvýšenie limitu výdavkov kapitoly Krajského úradu v Trnave na rok 2002 z prostriedkov získaných z predaja majetku štátu v správe Okresného úradu v Trnave
k návrhu na doplnenie a zmenu programovej štruktúry štátneho rozpočtu kapitoly zdravotníctva na rok 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá
k návrhu Dlhodobého plánu štruktúry a rozvoja ozbrojených síl SR – plánu rozvoja a rozvojových programov vrátane ich finančnej náročnosti
k návrhu na zmenu účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov na základe uznesenia vlády SR č. 203 zo 6. marca 2002
k návrhu obsahového a organizačného zabezpečenia vypracovania Národného rozvojového plánu
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na Svetovom potravinovom summite päť rokov neskôr
k návrhu na zrušenie úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 1194/2001
k návrhu na zmenu termínov plnenia úloh B.1 a B.2 uznesenia vlády SR č. 189 z 27. 2. 2002
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidovanej na máj 2002
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 na mesiac júl v prílohe k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 a úlohy C.2 uznesenia vlády SR č. 1072 zo 7. novembra 2001
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v IV. štvrťroku 2001, so zameraním na dodržanie zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a nadväzujúcich uznesení vlády
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za mesiac jún 2002
k správe o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie druhého polroka roku 2001
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
k správe o plnení záverov a priorít z dokumentu Spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti v SR za rok 2001
k návrhu na zmenu systému platobných orgánov pre štrukturálne fondy Európskej únie
k návrhu organizačného a finančného zabezpečenia prevozu a pochovania telesných pozostatkov Dr. Milana Hodžu 23. až 27. 6. 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády SR č. 108/2002 Z. z.
k návrhu na ratifikáciu Protokolu stanovujúceho úpravu obchodu pre určité druhy rýb a rybích produktov k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej
k návrhu na riešenie nezabezpečených potrieb v rezorte školstva z finančných prostriedkov určených v roku 2002 na realizáciu projektu GOVNET - KASROŠ
k Ročnej správe o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 2001
k návrhu na vyslanie ženijnej jednotky Armády Slovenskej republiky do operácie mimo územia Slovenskej republiky - TAJNÉ