Zoznam uznesení zo dňa 4. februára 2009

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu dodatku č. 1 štatútu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
k návrhu implementácie Európskeho kvalifikačného rámca v podmienkach Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 132 z 27. februára 2008
k návrhu na zloženie delegácie expertov Slovenskej republiky k príprave Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici, podpísanej v Židlochoviciach 4. januára 1996
k dlhodobej stratégii využitia poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych plodín na priemyselné účely
k návrhu na zrušenie uznesení vlády SR, ktorými bola jednostranne zrušená vízová povinnosť pre štátnych občanov tretích krajín
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 412 z 31. mája 2005 k návrhu na zabezpečenie úhrady členského príspevku Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2005 a v ďalších rokoch a zmenu uznesenia vlády SR č. 1163 z 1. decembra 2004 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 202 zo 6. marca 2002 (úprava príspevku Slovenskej republiky na rekonštrukciu sídla Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a výhľad platieb členského príspevku SR do OECD v rokoch 2005 - 2010)
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 11. a 12. decembra 2008
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2009
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov