Zoznam uznesení zo dňa 8. júna 2005

k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky
k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2004
k Dopravnej politike Slovenskej republiky do roku 2015
k návrhu na predĺženie pôsobenia Slovenskej republiky vo funkcii riaditeľa projektu TEM
k návrhu spôsobu riešenia prevodu častí majetkových účastí štátu na podnikaní letiskových spoločností bezodplatne na vyššie územné celky a mestá - malé letiská
k návrhu Národnej správy o politike mládeže v Slovenskej republike pre Radu Európy (Review of Youth Policy - Slovak National Report)
k správe o odovzdávaní hydrogeologických vrtov samospráve a podnikateľom
Uznesenie
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2005
k návrhu zákona o transformácii niektorých štátnych podnikovna akciové spoločnosti
k návrhu na pristúpenie SR k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor)a (Aarhusky dohovor) - nové znenie
k návrhu na účasť oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na oficiálnom summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v Poľskej republike 10. júna 2005
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 16. a 17. 6. 2005
k návrhu na zmenu bodov B.1 a C.1 uznesenia vlády SR č. 273 z 31. marca 2004 k návrhu na vydanie rozhodnutia vlády SR, že stavba INA Kysuce III. a IV. etapa je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme
k správe o systémovom riešení negatívnych dôsledkov prechodu na nový dôchodkový systém v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v Slovenskej republike (dôchodky vymerané k 31. decembru 2003 a po uplatnení zákona od 1. januára 2004)
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 388 z 18. mája 2005 v znení uznesenia vlády SR č. 436 z 31. mája 2005
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža - VYHRADENÉ