Zoznam uznesení zo dňa 6. mája 2009

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 275/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k verzikulárnej chorobe ošípaných v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády SR č. 487/2003 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády SR č. 320/2006 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 309/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na tlmenie afrického moru koní
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády SR č. 40/2005 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády SR č. 32/2009 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh
k návrhu koncepcie integrácie cudzincov v Slovenskej republike
k správe o plnení opatrení vlády SR na prekonanie dopadov finančnej a hospodárskej krízy za I. štvrťrok 2009
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Letové prevádzkové služby SR, štátny podnik so sídlom v Bratislave
k návrhu na pokračovanie účasti Slovenskej republiky v medzinárodnom výmennom programe pre univerzity v strednej Európe CEEPUS II
k návrhu akčného plánu politiky mládeže na roky 2008 - 2009, ktorý vyplýva z kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 - 2013
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky na 62. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 18. až 27. mája 2009 v Ženeve
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 19. a 20. marca 2009
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2008
k návrhu na splnomocnenie ministra zahraničných vecí udeliť súhlas s predbežným vykonávaním vybraných ustanovení Protokolu č. 14 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na summite o Východnom partnerstve v Prahe 7. mája 2009
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2009
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy - VYHRADENÉ