Zoznam uznesení zo dňa 13. októbra 2004

k správe o východiskách postoja Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007
k návrhu celkových početných stavov vojakov ozbrojených síl SR, štátnych zamestnancov a zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl SR, počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky a na rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl SR k 31. decembru 2005
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 854)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na využitie administratívnych budov v správe krajských úradov, ktoré nebudú potrebné na umiestnenie špecializovanej miestnej štátnej správy
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 1088 z 8. decembra 1999
k návrhu na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR č. 462 z 19. mája 2004 k správe o stave plnenia legislatívnych zámerov a návrhov zákonov vyplývajúcich zo Správy o konkrétnych opatreniach pri plnení Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti boja proti korupcii
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 15 zo 14. januára 2004 k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2003
k správe o zverejnení údajov katastra nehnuteľností na internete
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2004
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o športe
k návrhu postupu naloženia s majetkovou účasťou štátu na podnikaní spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
k návrhu na vymenovanie člena Rady Úradu pre finančný trh
k správe o pokračovaní reforiem na trhu produktov a kapitálových trhoch(Cardiffská správa)
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov v rozpočtovej kapitole Slovenská informačná služba na rok 2005 a programovej štruktúry kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2005
k návrhu na zvýšenie obstarávacích nákladov stavby Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Národný dom v Martine
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2005
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2005 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
Uznesenie
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ