Zoznam uznesení zo dňa 18. augusta 2004

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1001/2004, 1002/2004, 1080/2004 a 1084/2004 prijatých na 28. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o energetike a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z. - nové znenie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou SR
k návrhu na schválenie Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Indickej republike
k návrhu na dodatočné zrušenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom v Islandskej republike 16. a 17. augusta 2004
k správe o činnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2003
k programovému plánu rezortu ministerstva obrany na roky 2005 až 2010
k návrhu ďalšieho postupu realizácie rozostavanej stavby Prešov – palivové hospodárstvo
k návrhu na bezodplatný prevod vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu zámeru zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií
k návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2005 až 2007
k správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2004 (stav za rok 2003)
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2004 (stav za rok 2003)
k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok
k návrhu štatútu Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu účasti delegácie SR na 13. zasadnutí Konferencie členských krajín Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), Bangkok (Thajsko), 2. až 14. októbra 2004
k návrhu zákona o tepelnej energetike a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie doterajšieho delegáta a vymenovanie nového delegáta Slovenskej republiky vo Finančnom výbore Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 na mesiac apríl 2004 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci október 2004 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
k návrhu na zrušenie uznesení vlády SR týkajúcich sa dohôd o leteckých dopravných službách a dohody o vytvorení Európskeho spoločného leteckého priestoru
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci august 2004 v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
k návrhu na účasť delegácie SR na 12. medzinárodnej konferencii legálnej metrológie v Berlíne 26. až 29. októbra 2004
k návrhu na zaradenie príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR do transformácie podľa zákona č. 13/2002 Z. z. (transformačný zákon) na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
k návrhu Koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2004
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach daní a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku
k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb
k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa, o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o úprave sumy prídavku na dieťa
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
k správe o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR
k návrhu na vymenovanie prednostu krajského lesného úradu
k návrhu na zrušenie bodu A.4 uznesenia vlády SR č. 36 zo 14. januára 2004
k návrhu na úpravu platov prednostov krajských pozemkových úradov, prednostom krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov k 1. augustu 2004
k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie
k zabezpečeniu finančných prostriedkov pre Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov v roku 2004
k návrhu účasti delegácie SR na 35. Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (28. 9. až 8. 10. 2004, Montreal)
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie
k správe o plnení opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1024 z 18. júna 2004 týkajúceho sa problematiky privatizácie
k informácii o procese prípravy lokality pre investíciu KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis
k správe o ukončení programovania Prechodného fondu (Transition Facility) 2004
k návrhu na doplnenie zoznamu príspevkových organizácií navrhnutých na premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a vyňatiu Národného rehabilitačného centra Kováčová zo zoznamu zdravotníckych zariadení schválených na premenu na neziskové organizácie
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov k 1. augustu 2004
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR
k návrhu Rámcovej koncepcie dlhodobého riešenia postavenia a životnej úrovne starších ľudí v SR