Zoznam uznesení zo dňa 29. októbra 2008

k návrhu zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 987/2008 a 988/2008 prijatých na 27. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Úverového a záručného výboru vlády SR
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR na účely rekonštrukčných a rozvojových projektov v mestách a obciach okresu Spišská Nová Ves a meste Gelnica
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2008
k návrhu na predĺženie pôsobenia zástupcu Slovenskej republikyvo funkcii riaditeľa projektu TEM
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu riešenia krízovej situácie na trhu s vybranými obilninami v dôsledku nadbytku úrody v roku 2008