Zoznam uznesení zo dňa 17. septembra 2008

ku Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015
k správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2007 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2009
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky po lehote splatnosti voči Alžírskej demokratickej ľudovej republike spoločnosťou Lentimex International, s. r. o. Bratislava
ku Koncepcii tvorby štandardných diagnostických a liečebných postupov
k návrhu na zrušenie neaktuálnych a duplicitných úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
k návrhu poslancov Národnej rady SR Pavla Pašku a Miroslava Číža na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 647)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci
k správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2008 (stav za rok 2007)
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2008 (stav za rok 2007)
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2008
k návrhu na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky a návrhu na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky
k návrhu na ratifikáciu protokolov o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky k Severoatlantickej zmluve