Zoznam uznesení zo dňa 2. júna 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z.
k návrhu na zmenu štruktúry čerpania úverov v úverových zmluvách medzi Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main (ďalej len “KfW”) a SZRB, a. s. Bratislava a návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Záručnej zmluve z 28. 12. 2000
k návrhu Dodatku č. 3 k Dohode medzi vládou SR a Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR o čiastkovom finančnom odškodnení obetí holocaustu v SR
k zámerom a postupu privatizácie a doprivatizácie majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu štatútu, personálneho zabezpečenia a organizačného riešenia funkcie splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti pri Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k správe o realizovaní cirkevnej politiky vlády SR a plnenie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
k návrhu na vyňatie IV. etapy – Rekonštrukcia a modernizácia Esterházyho paláca z projektu Rekonštrukcia a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2004
k návrhu poslanca Národnej rady SR Róberta Madeja na vydanie zákona o náhradnom výživnom (tlač 674)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (tlač 675)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 679)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (tlač 641)
k návrhu nariadenia vlády SR o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov
k správe o čerpaní verejných zdrojov na zabezpečenie osláv vstupu SR do EÚ a NATO
k správe o stave využívania predvstupových fondov a príprave na využívanie štrukturálnych fondov v Slovenskej republike na program revitalizácie kultúrnych pamiatok a rozvoj turizmu a o stave a problémoch, ktoré v týchto oblastiach zaznamenáva Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo hospodárstva SR ako kompetentné orgány štátnej správy
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady na odškodnenie obetí holokaustu v SR
k návrhu stanoviska vlády Slovenskej republiky k podstate sťažnosti Ľuboslavy Rigovej a ďalších občanov Slovenskej republiky pred Výborom OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o readmisii osôb v nezákonnom postavení
k informácii o výsledkoch preskúmania všetkých majetkových prevodov, ako aj ďalších zmluvných vzťahov a finančných operácií, nebankových finančných subjektov na politické strany a politické hnutia v trestných konaniach v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti v nebankových subjektoch
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce
k návrhu na zrušenie úloh pre ministra pôdohospodárstva, zmenu termínov a gestora úloh z ministra pôdohospodárstva na ministra životného prostredia v súvislosti s delimitáciou vodného hospodárstva a zrušenie neaktuálnych úloh z uznesení vlády SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov
k správe o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch do konca volebného obdobia
k správe o plnení Národného programu ochrany starších ľudí a správe o plnení Národného programu podpory zdravia
k správe o krokoch zabezpečujúcich vyššiu mieru ochrany územia a občanov Slovenskej republiky v súvislosti so situáciou v Iraku a udalosťami v Madride
k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí za rok 2003
k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe v rozpočtovej kapitole Ministerstva financií SR na rok 2004 od 1. mája 2004
k správe o priebehu nábehu klientov do systému Štátnej pokladnice a návrh ďalšieho postupu zapájania klientov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl
k správe o pripravovaných projektoch na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí
k správe vlády Slovenskej republiky o plnení uznesení Národnej rady SR v tomto volebnom období