Zoznam uznesení zo dňa 10. júla 2002

k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a SR o účasti Slovenska v programe Spoločenstva Customs 2002
k návrhu na pristúpenie SR k 13. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA
k správe o činnosti krajských úradov a okresných úradov za rok 2001
k prehodnoteniu svahových deformácií geologicky najzraniteľnejších území flyšového pásma a stanovenie harmonogramu preventívnych opatrení na ochranu všetkých druhov stavieb
ku kontrolnej správe o plnení Programu starostlivosti o Pieninský národný park do roku 2008 za obdobie 1999 - 2002
k návrhu na riešenie udelenej koncesie na dostavbu Čistiarne odpadových vôd Ružomberok po zániku štátneho podniku Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Žilina
k Programu záchrany, stabilizácie a konzervovania tradičných nosičov informácií v SR
k Projektom na kultúrne aktivity – rok 2002 – II. časť a návrhu na zmenu a zrušenie niektorých Projektov na kultúrne aktivity – rok 2002 I. časť, schválených uznesením vlády SR č. 194/2002
k návrhu na zmenu rozpočtovania finančných prostriedkov z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo určených v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva Slovenskej republiky v II. polroku 2002
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – II. časť
k návrhu na zrušenie úlohy B.1/A.8 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 363/2001 a úlohy B.6 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 1099/2001
k návrhu na zrušenie úlohy C. 21 uznesenia vlády SR č. 805/2000 a návrhu riešenia financovania projektu Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave v roku 2003
k návrhu na zrušenie bodu C. 5 uznesenia vlády SR č. 55/2002
k návrhu na zrušenie úlohy Návrh rozvojových programov Ministerstva životného prostredia SR na rok 2003 uvedenej v Pláne práce vlády SR na rok 2002
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2002
k správe o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2001
k správe o priebehu a výsledkoch 2. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti konaného 15. až 26. apríla 2002 vo Viedni
k informácii o predajoch pohľadávok Slovenskej konsolidačnej, a. s. a Konsolidačnej banky Bratislava, š. p. ú., o preverovaní ručiteľských záväzkov štátnych inštitúcií pri predaji pohľadávok a o návrhu vkladu Ministerstva financií SR do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a. s.
k stavu odboru Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotky k 30. aprílu 2002, spolufinancovaniu projektu SR 9913 – Podpora CFKJ v súlade s Memorandom o porozumení o založení CFKJ a zmena jej sídla
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov
k návrhu účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov 2002 (23. 9. až 18. 10. 2002, Marakéš)
k návrhu rámcovej smernice pre rokovania v kapitolách s finančným dopadom
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 97/2002 k návrhu úverovej zmluvy a čiastkových zmlúv medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou k Projektu reformy správy sociálnych dávok
k návrhu na odvolanie Ing. Štefana Szelesa z funkcie prednostu Okresného úradu v Šali na základe vlastnej žiadosti
k návrhu na zvýšenie nákladov stavby Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 400 zo 17. 4. 2002 k návrhu na vymenovanie vyjednávačov a signatárov kolektívnej dohody na rok 2003 v zmysle zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov