Zoznam uznesení zo dňa 25. júna 2008

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky (tlač 690)
k návrhu zákona o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene niektorých zákonov
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskych spoločenstiev
k návrhu Vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) z 20. júna 2002 formou výmeny nót
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
k systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne
k návrhu na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2008
k návrhu na odvolanie prednostky a vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Trnave
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s podpisom protokolov o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky k Severoatlantickej zmluve
k návrhu na predĺženie vysielania príslúšnikov Policajného zboru Slovenskej republiky s cieľom ochrany Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine - Vyhradené