Zoznam uznesení zo dňa 2. decembra 2003

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (tlač 425)
k doložke prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Quebecu o sociálnom zabezpečení
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti
k návrhu zásad vlády SR o uplatňovaní niektorých kompenzačných operácií pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác pre potreby obrany a vnútornej bezpečnosti štátu
k návrhu stratégie SR pre Kohézny fond 2004 až 2006
k návrhu na premenu zdravotníckych zariadení podľa zákona č. 13/2002 Z. z. transformačného zákona na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci júl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
k návrhu na zrušenie úlohy 24.6 vyplývajúcej z prílohy uznesenia vlády SR č. 1286 z 27. novembra 2002 k správe o stave prístupových rokovaní SR s Európskou úniou a nosných úlohách z hľadiska plnenia negociačných záväzkov SR
k návrhu na zmenu úlohy D.5 uznesenia vlády SR č. 1383/2002
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci november v Pláne práce vlády SR na rok 2003 – návrh na transformáciu Slovenského centra dizajnu
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2003
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu Dohody medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o účasti Slovenskej republiky v ozbrojených silách Európskej únie (EUF) v Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko
k návrhu na vypovedanie Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov, podpísaného v Prahe 7. júna 1972
k správe o priebehu a výsledkoch prerokovania Druhej periodickej správy SR k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
k návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých vládou SR do Dozornej rady Sociálnej poisťovne
k správe o výsledkoch doterajších sanačných a monitorovacích prác a záveroch rizikových analýz v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s návrhom nevyhnutných sanačných opatrení a rozdelenia úloh pri ich zabezpečovaní medzi Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo obrany SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 – Návrh zákona o Vojenskej polícii a o doplnení zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 486 z 30. mája 2001
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1045 z 18. septembra 2002
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky spolupráce v oblastiach patriacich do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, vytvorenej v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky z 24. novembra 1998 o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži
k návrhu kritérií na funkcie prednostov krajských úradov a prednostov obvodných úradov a zásad postupu navrhovania kandidátov na funkcie prednostov krajských úradov a prednostov obvodných úradov
k projekt oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na vymenovanie Rudolfa Sokola do funkcie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu Spoločného memoranda o inklúzii
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky