Zoznam uznesení zo dňa 3. apríla 2002

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
k návrhu legislatívneho zámeru návrhu zákona o poľovníctve
k návrhu štatútu Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry SR
k návrhu výrobkov podliehajúcich organizovaniu a podpore trhu v roku 2002 a k návrhu zásad organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupinami výrobkov v roku 2002
k správe o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v rokoch 1999 a 2000 a návrh východísk Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2002
k návrhu na prijatie Európskej charty pre malé podniky
k návrhu koncepcie geologického výskumu a prieskumu územia SR na roky 2002 – 2006 (s výhľadom do roku 2010)
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 5,0 mil. Sk z rezervy vlády SR pre rozpočtovú kapitolu Kancelária prezidenta SR na krytie nevyhnutných výdavkov v roku 2002
k návrhu na transformáciu štátnej príspevkovej organizácie divadla Nová scéna v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
k návrhu na zrušenie úlohy C. 3 uznesenia vlády SR č. 19 z 10. januára 2002 k správe z 19. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 2. novembra 2001 v Bratislave
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 2002 „Návrh na zmenu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov“
k správe z kontroly zabezpečenia systému a výkonu finančnej kontroly prostriedkov poskytnutých SR z predvstupových nástrojov Európskej únie
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2002
k návrhu na pridelenie nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných v roku 2001 v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov orgánov Úradu pre finančný trh
k správe o stave implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v SR a plnení záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z uvedeného dohovoru -Tajné