Zoznam uznesení zo dňa 19. marca 2003

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 160)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce - Kittsee na štátnom území Slovenskej republiky
k návrhu na úhradu dobrovoľných príspevkov Slovenskej republikypre Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond (UNICEF), Populačný fond OSN (UNFPA) v roku 2003 a v nasledujúcich rokoch
k návrhu harmonogramu dobudovania hraničných inšpekčných veterinárnych a fytosanitárnych staníc na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Čierna nad Tisou a Letisko Bratislava
k priebežnej správe o plnení Koncepcie štátnej vednej a technickej politiky do roku 2005 za obdobie rokov 2000 – 2002
k návrhu Národnej politiky pre elektronické komunikácie (Národná telekomunikačná politika)
k návrhu predĺženia pôsobenia Slovenskej republiky vo funkcii riaditeľa projektu TEM
k návrhu účasti delegácie SR na 34. Mimoriadnom valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (31. 3. a 1. 4. 2003, Montreal)
k návrhu účasti delegácie SR na 61. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 7. až 15. apríla 2003 v Budapešti
k správe o plnení Akčného plánu na roky 2000 – 2002 a návrhu Akčného plánu na roky 2003 – 2007 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska
k návrhu Programu pomoci de minimis na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a kritérií na realizáciu Programu pomoci de minimis na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti
k návrhu na zrušenie legislatívnych úloh č. 4 z mesiaca marec a č. 4 z mesiaca december 2003 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003
k návrhu na zrušenie úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 658 z 11. júla 2001
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Štatistického úradu SR
k správe o príprave 4. Konferencie generálnych prokurátorov Európy a jej organizačnom a finančnom zabezpečení
k návrhu dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2003
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na jarnom summite Európskej únie v Bruseli dňa 21. marca 2003
k návrhu delimitačného protokolu medzi Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR a Ministerstvom hospodárstva SR v súvislosti so zrušením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a prechodom kompetencií, majetku štátu a zamestnancov na Ministerstvo hospodárstva SR s účinnosťou od 1. mája 2003
k návrhu delimitačného protokolu v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatiky a s tým spojeným prechodom majetku štátu a zamestnancov z Ministerstva školstva SR na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s účinnosťou od 1. mája 2003
k návrhu delimitačného protokolu medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom hospodárstva SR v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti výroby stavebných látok
k návrhu na poskytnutie prostriedkov z rezervy vlády SR do rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
k návrhu nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii